Молитвено ръководство

Молитвеното ръководство е съставено за да могат вярващите да постигнат една истинска, библейска и задълбочена молитва, която да ги доведе до реално общение с Бога и познаване на Бога.  За да бъде правилно разбрано и приложено е нужно да бъдат изслушани първо проповедите за молитвата.

П-р Веселин Лазаров

Големият проблем на повечето вярващи е, че след 10-15 мин. молитва вече са изчерпали всичко, което могат да  кажат на Бог и когато се говори за молитва от 1 час и повече, те се чудят какво може да се каже още в молитва. Молитвеното ръководство ще Ви помогне да се молите поне един час на ден за конкретни, важни неща без да изпаднете в многословие и излишни думи. (Матей 6/7; Еклесиаст 5/2,3)

Молитвеното ръководство не е молитвеник, а само план предложение, то не изчерпва всички нужди, за които можем да се молим. За начало можете да следите ръководството по време на молитва, докато усвоите нещата, за които трябва да се молите. Целта не е да се спомене всяка точка от молитвеното ръководство, а да получим правилната насока в молитвата според нуждите.

С това молитвено ръководство ще постигнете с лекота повече от един час молитва, но ще разберете, че е по-трудно да бъдете постоянни в молитвата. Постоянството в молитва е не по-малко важно. (Колосяни 4/2; І Солунци 5/17; Римляни 12/12)

Това молитвено ръководство е за молитва всеки ден, но ако в началото не можете да издържите и се получи прекъсване, не се обезсърчавайте, продължавайте.

Не се притеснявайте, ако изпуснете нещо или ако не го изпълните точно така, както е дадено в ръководството. Важното е да продължите да се молите.

 

МОЛИТВЕНА  СХЕМА

 

А. ПОДГОТОВКА

„Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю,” (Амос 4/12)

1. Отделяне време за молитва в скришната стая (примерно рано сутрин 1 час)

2. Вечерна молитва (семейна - примерно 30 мин.)

3. Бележник (за записване и определяне на нужди)

1. Оправяне на взаимоотношенията с близки, братя и сестри и други хора (отиване на място при всеки, който има нещо против нас - дори той да е виновен - опрощаване и взимане на решение да не говорим против него).

2. Определяне на специфичните нужди на съпруга/та (съпруг/а, деца, родители).

3. Припомняне и добавяне на нужди в молитвения бележник (особено по време на богослужение, когато се предлагат нуждите).

4. Размишление за Божията воля на нуждите (твърда увереност, коя е Божията воля, ако не можем да я разберем - молитва и съветване с Божий служител).

- духовен мързел

- прекъсване

- сънливост

- блуждаещи мисли

- страх

- колебание

- директна духовна атака

1. Четене на Божието Слово

2. Време за размисъл в скришната стая, а не да бързаме да говорим на Бога:

- размисъл как сме стояли пред Бог - духовното ни състояние

- какви са взаимоотношенията ни с хората

- как е минал предния (или този) ден - равносметка

1. Истината /колана/

2. Правдата /бронения нагръдник/

3. Благовестието /обувките с готовност/

4. Вярата /щита/

5. Спасението /шлема/

6. Божието Слово /меча на Духа/

7. Молитва в Духа /водени в молитва от Св. Дух/

 

Б. МОЛИТВЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

(пряко или косвено тези неща са заповядани в Словото да се молим с тях и за тях)

*Преминаването от една молитва в друга може да става с молитва на език. Целта на молитвеното задължение не е просто да изпълним, това за което ние заповядано да се молим, а да достигнем до силата на МОЛИТВАТА В ДУХА.

„Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа” (Деяния 3/19)

1. За какво? /”греха, който лесно ни сплита”/

- Греховете спрямо Бога (касаещи нашето стоене пред Него: характерът ни, мислите ни, чувствата ни, погледът ни, желанията ни, думите ни и делата ни).

- Греховете спрямо близки, братя и сестри и други хора (като предварително сме си искали прошка от тях)

- Други грехове (спрямо тялото ни, държавата, природата, работата ни)

- Искаме изобличение за тайните (неосъзнати) грехове

2. Как?

- Изповядване на греховете пред Бога (I Йоан 1/9)

- Призоваване на скъпоценната кръв на Господ Исус Христос да ни очисти

- Дела, съответствени на покаяние (Матей 3/8)

- Решение за спиране на греха

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.” (Марк 11/25)

Освобождаване на сърцето от всяко огорчение:

- Изповядваме, че прощаваме на всеки за всичко, направено спрямо нас

- Молитва Бог да им прости /за да прости и Бог на нас/ (Матей 6/14,15)

- Решение да не говорим за това, което са ни направили

- Решение какво добро да направим за тях, освен да се молим

„А вие се молете така:

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб, и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин."

(Матей 6/9)

„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.” (I Солунци 5/18)

1. Как?

Благодарението се отправя към Бог Отец в Името на Господ Исус Христос (Ефесяни 5/20)

2. За какво?

Благодарението е припомняне на Божиите милости към нас и близките ни, като започнем с благодарение за спасението, вечния живот, за любовта, милостта и дълготърпението на Бога към нас. За това, което имаме сега даром в Исус и за това, което сме сега в Исус. След това за близките ни, за братята и сестрите, за Божиите служители, за благовремието, за изцеленията и за всяко добро - особено за последното добро, което Бог е направил за нас.

„Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление. Славословете Го и благославяйте името Му.” (Псалми 100/4)

Хвалението е възвеличаване и прославяне на Бога за това, което Е Той, за неговото величие, слава, святост, всемогъщество, премъдрост, любов, дълготърпение, справедливост, верност, милост, неизменяемост, за всичко, което е направил за нас, за нашите близки, за всички човеци.

Това прославяне и възвеличаване обикновено започва с думи, може да премине в песен или пеене на непознат език.

2. За какво?

Оставете Святият Дух да ви води в хвалението. То може да бъде задълбочено с включване значението на Божиите имена, свързани с характера и естеството на Бога:

• Йеова Цидкену (Господ наша Правда) - прославяне за оправданието

• Йеова Ире (Господ ще промисли) - прославяне за Божията велика промисъл

• Йеова  Нисий (Господ е мое знаме) - прославяне за всички победи

• Йеова Рафа (Господ е изцерител) - прославяне за всички изцерения

• Йеова Маккадеш (Господ, Който освещава) - прославяне за всяка победа над греха и израстване в освещението

• Йеова Шамма (Господ е там) - прославяне за това, че Той е винаги с нас и във нас

• Йеова Шалом (Господ е Мир) - прославяне за мира с Бога който имаме

• Йеова Саваот (Господ на силите) - прославяне на Божието всемогъщество

Поклонението е съчетанието на молитвата на покаяние, прощение, „Отче наш”, благодарение, хваление (5-те вида, използвани досега), при което се достига до поклонение (преклонение) пред Бога с цялото ни естество: дух, душа и тяло. Позата на тялото, затворените очи и молитвата на език също са част от поклонението.

*Усетим ли осезаемо Божието присъствие и помазание, оставаме в мълчание като израз на поклонение и желание да чуем Неговия глас. Това усещане може да дойде в която и да е част от молитвата ви - просто замълчете пред Божието величие. Тайната на мълчанието е тайната на чуване на Божия глас.

„До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.” (Йоан 16/24)

КАК ДА ИСКАМЕ? (Принципи за резултатна молитва):

1. Искай от Бог Отец в името на Господ Исус Христос. (Йоан 16/23,24; 15/16; 14/14)

2. Бъди убеден предварително в Божията воля за всяка нужда /в молитвата на искане и получаване липсва думата „ако” или изразът „ако е твоята воля”/. (І Йоан 5/14)

3. Благодари предварително за доброто във всяка нужда /преди самото искане/. (І Солунци 5/18)

4. Представяй нуждите си пред Бога оптимистично /с положителност/. (Филипяни 4/18)

5. Искай ясно, точно и мотивирано. (Матей 7/7-10)

6. Не ограничавай Бога. (Ефесяни 3/20)

7. Основавай се на Словото /цитирай стихове - изповядвай Божиите обещания/. (Исая 55/11)

8. Воювай против всяко съмнение в ума с „ПИСАНО Е”! (Матей 4/4,7,10)

9. Изисквай отговора с творческа молитва /това означава не само просене, искане от Бог Отец в името на Господ Исус Христос, но и творческа молитва с издаване на заповеди в името на Господ Исус Христос, но не заповядване на Бога, а заповядване на демони и обстоятелства и пленяване на умове да се покоряват на Христа/. (Марк. 11/23)

10. Виж отговора в своето въображение /това, което сме искали трябва да оживее в нас - с очите на вярата да виждаме отговор и да го носим постоянно в себе си/. (Евреи 11 гл.)

11. Постоянно изповядвай това, което вярваш. /изповедта носи притежание/ (Римляни 10/8-10; ІІ Коринтяни 4/13)

12. Живей (действай) според това, което си изповядал и вярваш. (Галатяни 3/7,9)

13. Не фамилиарничи с Бог (не Го смалявай, не използвай умалителни като „татенце”, „миличко”, „Исусенце”).

 

Предварително се молим да бъдем изпълнени с любов, смирение и неограничена вяра, които са изискванията за един истински ходатай.

„Ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.” (І Тимотей 5/8)

*Ако не поставим съпруга/съпругата си на първо място и не започнем усърдна молитва, да не очакваме здраво семейство.

Образецът на молитва съпруг/съпруга е модел, който може да прилагаме за почти всички нужди.

І. Благодарение на Бог за нея (него) и всяко добро и положително качество, което притежава.

ІІ. Обобщена нужда:

1. За спасение. (ако няма)

2. Да заеме духовното положение определено от Бог в семейството, църквата и обществото и да изпълнява всички духовни, душевни, телесни и материални задължения.

ІІІ. Наблягане на специфичните нужди и степенуване на нуждите:

*Когато се молим за недостатъците на нашия съпруг (съпруга) да ги съпоставяме с нашите. (Матей 7/3)

1. Духовно състояние (благодарение, специфични нужди):

- да бъдат изобличени всички оръжия (грехове, проклятия), на които се надява врага спрямо него (нея)

- да бъдат премахнати всички наследствени проклятия и зависимости

- да преодолее всички грехове, (ако има смъртни, молитва само да бъде доведен(а) до покаяние, след което показване на вината насаме с любов)

- да не изпада в чародейство (манипулация на други членове от семейството)

- да се моли непрестанно и да чете и изучава Библията постоянно всеки ден

- да има изправни отношения с другите членове на семейството, с братя и сестри, съседи, колеги

- да има простителен дух

2. Душевно състояние (благодарение, специфични нужди):

- да бъдат съборени всякакви крепости в ума

- да се променят всички негативни черти в характера

- да има библейски начин на мислене

- да има обучени чувства (въздържаност)

3. Здравословни нужди (благодарение, специфични нужди):

Цел на молитвата - съвършено здраве - точно и ясно искане, какво да стане в тялото и с болестта и повече никога да не се връща това състояние.

*Ако са допуснати грехове (особено смъртни), нужна изповед освен пред Бога и пред зрял християнин, способен да пази тайна. (Яков 5/16)

4. Материални и други нужди (благодарение, специфични нужди):

- да бъдат разрешени всички материални нужди (дом, храна, облекло, вещи, кола)

- да има верни, добри приятели в църква, на работното място

- да има успех (да просперира) в работата и всички началници и колеги да са благоразположени

- материалните проблеми да не са спънка в отношенията

*Изповеди и декларации на вяра за партньора.

а) отношения съпруг-съпруга-деца:

- да има пълнота в любовта, доверие в семейството, откритост, споделяне, пълнота в общуването

- да се премахнат всички пречки в отношенията(пълно приемане на партньора такъв, какъвто е - характер, навици - молитва за негативните неща)

- да има пълна хармония в секса (всякакви проблеми да бъдат премахнати)

- Бог да даде мъдрост при възпитаване на децата(възпитанието да бъде главно чрез примери и дълготърпение)

- да имаме духовен и житейски авторитет пред децата си

б) материални нужди и задължения:

- да бъдат задоволени всички материални нужди на семейството (дом, обзавеждане, доходна работа за двамата, която да покрива всички материални нужди)

- правилно разделяне на отговорностите и материалните задължения в семейството (занимания с деца, помагане в домакинството, работата около дома - обсъждане на това без манипулация и съставяне на план)

*Взимане на решение, в какво да помагаме на съпругата (съпруга) и го предлагаме.

а) Благодарение (затова, че ги имаме, че са живи и здрави и за всяко добро в тях)

б) Духовно състояние (специфични нужди):

- да се покаят и приемат Господ Исус Христос за свой Спасител веднага, след като встъпят в съзнателен живот (за малки деца)

- да бъде разчупено всяко проклятие и наследствена връзка от нас и нашите предшественици

- да бъде разрушено всичко, което сатана е успял да изгради в тях и да бъде разрушен всеки дяволски план за техния живот

- да бъдат богобоязливи (да имат страх от съгрешаване)

- да имат желание да бъдат в църквата и да общуват с вярващи (църквата да е втория им дом)

- да бъдат любопитни за доброто и духовните неща

- да имат силно желание да слушат Божието Слово

- да се молят и да имат духовни навици (ние да ги създадем в тях главно чрез пример)

в) Душевно състояние (специфични нужди):

- да бъдат опазени и да не се научат на думи и поведение, които идват до тях от телевизията, училището, улицата (духовното възпитание да превъзмогва всичко светско и дяволско)

- да са послушни, покорни на родителите и да се държат правилно с възрастните

- да са жизнени, радостни, общителни (без каквито и да е комплекси и притеснителност, особено за духовните неща и в църква)

- да имат здрав и спокоен сън

г) Здраве (специфични нужди):

- да бъдат премахнати всички наследствени и придобити болести

- да бъдат опазени от всяко смущение в здравето

- да бъдат възпитани в здравословни норми (чистота, хранене, дневен режим)

д) Други нужди:

- да се оженят по Божията воля - Бог да изгражда бъдещите им съпруги (съпрузи), да ги подготвя за брак и един за друг в истински християнски семейства (децата да бъдат научени да се молят за това от малки)

- да се развият талантите им и да имат най-правилната насока в живота за образование, служение, бъдеща работа (език, спорт)

- да бъдат силни ученици и лесно да научават уроците си (учението да не е бреме за тях - да бъдат „глави, а не опашки”, учителите и съучениците им да са благоразположени към тях)

- да имат добри, верни приятели в църква, училище, на улицата

- да има за тях винаги изобилна, пълноценна храна (дом, облекло; книгите, касетките, играчките им да бъдат духовно издържани)

(първо за нейните / неговите родители, после за нашите)

1. Благодарение за всяко добро в тях и всяко добро, което са направили за нас и семейството ни.

2. Молитва за духовното им състояние. (специфични нужди)

3. Молитва за отношенията с родителите. (специфични нужди)

- да няма намеса (манипулация и чародейство) в семейството от страна на родителите чрез привързаност, материално подпомагане или поставяне на условия за подпомагане

- отношенията снаха - свекърва/свекър, зет - тъща/тъст да не са пречка в семейството ни и да са в християнски дух

4. Молитва за други техни нужди. (специфични нужди)

„И тъй увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,…” (І Тимотей 2/1)

- Благата вест да достигне до всички човеци

- Бог да им се открие и да бъдат доведени до покаяние

- Да има мир и всички най-благоприятни условия за спасение на душите им

- Да бъдат избавени от всички планове на лукавия

„И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.”(І Тимотей 2/1)

„Всевишния владее над царството на човеците и дава Го комуто ще”. (Данаил 4/17)

„Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бразди. Той на където иска го обръща”. (Притчи 21/1)

1. За ръководителите и правителствата на великите сили (хората, от които зависят съдбите на милиарди хора)

- да бъдат вярващи и богобоязливи

- да имат вярващи семейства и да са в такова обкръжение

- да взимат правилни решения и да им дават такива съвети

- да бъдат избавени от чародейство

- да бъдат премахнати всички служители на дявола

2. За нашия президент, правителство, парламент и всички ключови фигури в страната (кметове, общински власти, полиция, съд, прокуратура, данъчни власти - конкретно с имена, ако ги знаем)

- да бъдат богобоязливи и честни хора, да взимат правилни решения

- да не са корумпирани и хората да им имат доверие

- да бъдат благоразположени към Божието дело и специално към евангелските църкви

- да създават правилни закони и да ги изпълняват

- да бъдат премахнати всички служители на дявола от ръководните постове и на тяхно място да бъдат поставени богобоязливи хора

3. За медиите (всички ключови фигури и всички журналисти в телевизия, радио, преса)

- да бъдат благоразположени към всички истински църкви и служения

- да не са под влиянието и да не служат на култове и други религии

- да бъдат премахнати от техните постове всички служители на дявола и противници на Божието дело

(конкретно с имена, ако ги знаем)

„Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата…” (Матей 5/44,45)

- да ги обичам

- да познаят истината и да се покаят всички противници на Божието дело, (от савловци да станат павловци)

- да бъдат премахнати от всички ключови постове всички служители на дявола

- да бъде разрушена и спряна дейността на сатанинските църкви и окултисти

„Молете се за мира на Ерусалим”. (Псалми 122/6)

„Благословен, който те благославя и проклет, който те проклина” (Числа 24/9)

- да се обърнат към Господ Исус Христос като техен Месия (Спасител и Господ)

- да бъдат избавени от неприятелите им и да има мир

- да бъдат благословени във всяка сфера на живота

(започваме с нашата страна)

„Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духът ми, казва Господ на Силите”. (Захария 4/6)

1. За съживление (в какво да се изразява):

- да бъдат отворени още повече вратите на Благовестието

- съживлението да започне в църквите (вътре в нас) и тогава да излезе навън

- изграждане на всеки вярващ като „жътвар”

- да бъде премахнато всяко негативно мнение в обществото за всяка истинска християнска църква

- да се издигне авторитетът на истинските християнски църкви и истинските Божии служители, да се уважават, ценят и подпомагат

- да се проповядва Благовестието чрез всички медии, да има християнски канал по телевизията, християнско радио, християнска преса, християнската литература да се продава навсякъде (във вестниците да има проповеди, а не хороскопи)

- да няма бюрократични и законови спънки пред всяко добро християнско начинание

- Бог да издигне помазани служители и всички служения и дарби да се изявяват в пълнота в църквите и пред света

- Божията любов да се проявява в пълнота между вярващите и в църквата и всички по това да познаят, че сме Христови ученици. (Йоан 13/35)

- да няма църковни и вътрешноцърковни борби, разпри, разцепления, одумвания, съблазни

- да бъдат предпазени вярващите и църквите от неправилни учения и изопачени духовни истини и крайности

- да не бъдат отхвърляни правилните библейски учения и истини, а те да достигнат до вярващите и вярващите да бъдат правилно обучени в тях

- да бъдат предпазени църквите и вярващите от лъжепророци и доносници

- да бъдат опазени страната, църквите ни и всички вярващи от всякакви служители на дявола (екстрасенси, врачки, спиритисти, окултисти и всякакви дяволски учения и култове)

- да бъде сложена преграда пред всяка фалшива религия, учение, философия, обичаи или традиция - те да бъдат изместени от истинското християнство

- да бъде сложена преграда пред масонството и всички техни служители да бъдат изолирани (масонството да няма почва в нашата страна)

- авторитетът на всички служители на дявола да бъде сринат и те да не се рекламират по медиите

- сатанинската литература да бъде унищожавана от самите и притежатели, като в Ефес. (Деяния 19/18,19)

- децата и младежите да се отвърнат от сатанински игри, музика, порнография, наркотици, сатанински учения, култове и религии

- да се учи истинско вероучение в училищата, като преподавателите да бъдат истински вярващи, богобоязливи и да учат децата на правилни духовни истини и ценности, а не на религиозни традиции и в сектантски дух

- Бог да издигне истински ходатаи, които да застават в проломите за страната, Божието дело и вярващите

- да има достатъчно средства за Божието дело в страната ни и да има мисионери и по-най крайните части на България

- Бог да отвори сърцата на заможни хора тук и в чужбина - да дават средства за Божието дело и да има такъв закон, който да насърчава даренията на църквите, включително и евангелските (да повярват много бизнесмени)

- вярващите да дават редовно десятъка, дарения и милостини (да бъдат освободени от сребролюбие и скъперничество)

- всички средства за Божието дело да бъдат изразходвани правилно (Бог да даде мъдрост на ръководителите и пастирите за това)

- да се построят големи и красиви църкви във всеки град и навсякъде, където има вярващи, те да имат собствен молитвен дом и църквите да бъдат себеиздържни

- да се премахне негативното влияние на телевизията върху вярващите и народа

2. За ръководителите на евангелските църкви и всички пастори - конкретно с имена, ако ги знаем:

- Бог да постави правилните хора, способни да изпълнят Неговата воля

- да бъдат изпълнени с Божията любов, с мъдрост и Божието помазание да бъде винаги над тях

- да бъдат премахнати всички грехове и слабости, които допускат в семейството и служението си

- да имат здрави благословени семейства

- да са хора на молитвата

- да се съобразяват единствено с Бог и Божието Слово, а не с религиозни политики или натиск от власти или от вярващи (да не правят никакви компромиси)

- да имат правилно виждане за бъдещето на църквите и да ги водят в най-правилната посока, без да са спънка на действието на Святия Дух и всяко добро за усъвършенстване и умножаване на вярващите

3. За нашия пастор (не критики и клюки за него, а ходатайствена молитва):

„…нека да удостояват с двойна почит особено ония, които се трудят в Словото и поучението” (І Тимотей 5/17)

- да бъде изпълнен със Святия Дух и употребяван с дарбите и служенията

- да има пастирско сърце (Божията любов да се излива от него)

- да бъде издигнат авторитета му в църквата, пред света и високопоставените в града

- да бъдат премахнати всички грехове и слабости, които допуска в характер и служение (да няма съблазни в него - като имаме предвид,, че съвършен пастир няма)

- да има правилно видение за църквата и да изпълнява видението си

- да е човек на молитвата

- да не се влияе от религиозни политики и натиск от власти и вярващи, а да се стреми да угоди само на Бога (да не прави никакъв компромис)

- да управлява добре своя дом (да възпитава правилно децата)

4. За семейството на пастора (благословението на пастирското семейство е главната предпоставка за благословена църква; молитвата, с която се молим за нашето семейство за съпругата, съпруга, децата ни трябва да се приложи и тук):

- отношенията в семейството му да са основани на Божията любов в пълна хармония

- да бъдат снабдени всички духовни, душевни и материални нужди на семейството му

а) за съпругата (специална молитва за нея, защото тя може да издигне пастора в служението му или да го разруши):

- тя да бъде истински подходящ помощник в дома и служението му в характер, съвети, молитва, възпитание на децата

- да бъде изпълнена с Божията любов (търпелива, съчувствителна, покорна на съпруга си)

- да бъде пример за подражание като съпруга, домакиня, приятел, съветник и родител в църквата, пред съседите и обществото

б) за децата (специална молитва и за тях, защото състоянието на децата - духовно, душевно и здравословно - е причина за повечето конфликти в семействата):

- да бъдат опазени от света и всяко зло

- да бъдат пример в църквата, училището и на улицата

- да бъдат здрави и всички нужди за храна, облекло, дом да бъдат снабдени

5. За младежите в църквата (без тях църквата няма бъдеще):

„Писах вам младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия.” (І Йоан 2/14)

- да използват пълноценно талантите, които имат за Божието дело

- да бъдат употребявани с дарбите и служенията на Духа

- да свържат живота си в брачен съюз правилно, по Божията воля, с най-подходящия човек (да бъдат опазени от лъжебратя и лъжесестри между тях)

- да бъдат покорни на родителите си и да се молят за тях

6. За децата в църквата (без тях също няма бъдеще):

- Бог да даде мъдрост на родителите им, да ги възпитават правилно във вяра и християнски добродетели, главно чрез личен пример

- да бъдат водени на църква редовно и да посещават редовно неделното училище

- да имат добри учители в неделното училище, които да им вдъхнат любов към Бога, към църквата и вярващите така, че децата да ги заобичат с цялото си сърце и църквата да е втория им дом

7. За лидерите и църквата като цяло (издаване на заповеди в духовния свят):

- Бог да даде мъдрост на членовете на духовния съвет, да имат най-доброто видение за църквата и да взимат най-правилните решения

- лидерите да бъдат най-духовните и зрели вярващи, водени от Святия Дух

- да бъдат освободени вярващите от религиозен, контролиращ и критикарски дух

- всички негативни крепости в умовете на вярващите да бъдат съборени

- повече вярващи да израстват духовно и да влязат в служение

(не да се радваме на разкола, а да се молим за тях):

- Бог да постави истински вярващи за ръководители и свещеници, които да бъдат богобоязливи и духовно грамотни, а не религиозни политици

- да бъдат изолирани и премахнати всички лъжеслужители и да спре разкола

- да бъде премахнато всяко негативно отношение за истинските евангелски църкви

- православните църкви да бъдат постоянно пълни, не само при големи празници и да се проповядва истинско здраво християнско учение, а не само традиции

- да доминира в духовния свят над страната ни, над града ни - Божието царство

- да бъдат приети правилни и справедливи закони, постановления и наредби

- да бъде опазена страната ни от природни бедствия: земетресения, наводнения, пожари, суша, болести, замърсявания, радиация

- Бог да дава нужния дъжд на времето му и да има плодородие, като разумно се наторява и експлоатира почвата

- на всички ключови постове във всяка сфера: политика, наука, образование, производство, търговия, армия, медицина, изкуство, да бъдат поставени кадърни, богобоязливи, честни, некорумпирани хора, които да взимат правилни решения

- правилно да бъдат изразходвани средствата и природните ресурси и да бъде обезпечена страната ни с тях

- да се изплатят всички външни дългове по най-добрия начин без това да бъде непосилно бреме за народа

- да няма безработица и оскъдица за всеки, който не е мързелив

- да бъдат защитени по най-добрия начин националните ни интереси (да има перфектна дипломация)

- ценностната система на народа ни да бъде издигната (да има нетърпимост към всичко аморално)

- да бъдем предпазени от войни и размирици и да бъдат благоразположени към страната ни великите сили и съседни държави

„От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята”. (І Йоан 3/16)

(припомняне на нужди от бележника и от последните богослужения)

1. Искаме Бог да ни изпълни с любов, смирение и неограничена вяра, за да изпълним изискванията за ходатаи.

2. Благодарение за всяко добро в тях.

3. Ходатайство за прошка на несмъртните им грехове. (ако са смъртни, молим се само Бог да ги доведе до покаяние и отиваме при тях с любов, за да им кажем, че трябва да се покаят и да престанат да ги вършат) (I Йоан 5/16,17)

4. Да бъде премахната всяка пречка за разрешение на нуждите им.

5. Конкретно ходатайство с издаване на заповеди.

 

„... Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате” (Матей 6/8)

1. Духовни

- да преодолеем греховете, „които лесно ни сплитат”

- да бъдем освободени от всякаква негативна наследственост и неща от миналото ни

- да бъдат изобличени всички оръжия на врага, на които се надява

- да бъде разрушен всеки дяволски план в живота ни

- да преодолеем духовния мързел относно молитва, изучаване на Словото и редовно посещение на богослуженията

- плодът на Святия Дух да се изявява в живота ни

2. Душевни

- характера ни да бъде променен

- начина ни на мислене да бъде библейски

3. Здравословни

- освобождение от наследствени болести и други здравословни проблеми

4. Материални нужди

- за домът (всички нужди по домът да бъдат снабдени - изброяваме)

- за работата (да е високо заплатена; лека и без проблеми с началници и колеги)

 

„А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза”. (І Коринтяни 12/7)

„...молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си”. (Матей. 9/38)

1. Задължително се молим, „ако е Божията воля” Бог да ни употреби конкретно за отделни случаи, в които може да послужим.

Всеки вярващ трябва да знае, в какво Святият Дух желае да го употребява. Тези, които не знаят какво е служението им, трябва да се молят без съмнение, защото „на всеки се дава проявяването на Духа” (І Коринтяни 12/7)

Проявяването на Духа не са естествените таланти, които притежаваме, но ако с тях не започнем да служим на Бога, няма да има и проявяване на Духа чрез нас.

2. Специална молитва Бог да издигне помазани служители и Той да ги изпрати в служение, а не това да става по човешки. (Деяния 13/2,3)

Между всяка точка и нужда в молитвата ни е добре да преминаваме чрез молитва на език, като оставяме Святия Дух да ни води в продължителността на молитвата.

 

В. МОЛИТВА В ДУХА

„Молещи се в Духа по всяко време със всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това в неуморно постоянство и молитва за всичките светии”. (Ефесяни 6/18)

Това е молитва, внушавана ни от Духа. С нея се молим по всяко време, на всяко място и при всякакви условия. Святият Дух може да ни внуши да хвалим Бог, докато работим и ходим, да ходатайстваме, докато работим или да се молим на език, докато изпълняваме домашните си задължения. Трябва да сме готови във всеки момент за такава молитва.

Тази молитва, когато е под ръководството на Святия Дух, е най-силната и резултатна молитва, но не трябва да омаловажаваме молитвеното задължение.

*Основната цел на това молитвено ръководство е постигането и прилагането на тази молитва в Духа, която е и основната предпоставка за достигане на истинско реално общение с Бога и познаване на Бога.

2023 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov