Декларация на вярата ни

Ние вярваме, че Библията е боговдъхновена и е Словото на Бога за всеки човек, в което е разкрит пътят за спасение и всичко необходимо за живота ни.

За нас Библията е най-висшият авторитет, който определя принципите на нашата вяра, ценностната ни система и поведението ни.

ІІ Тимотей 3/15-17, Псалм 138/2

Ние вярваме, че всичко видимо и невидимо е създадено от един Триединен Бог, който е единствен, безначален, вечен, всеприсъстващ, всемогъщ, всезнаещ, суверенен, непроменяем и съвършен. В неговото естество се изявява в съвършенство: святост, праведност, любов, истина, справедливост, вярност, дълготърпение, милост. Вярваме, че всяко добро и всеки съвършен дар идва от Него. (Яков 1/16,17)

Ние вярваме, че този единен Бог е изявил себе си в три лица: Бог Отец /Баща/, Бог Син - Господ Исус Христос, Бог - Святи Дух - съставляващи Святата Троица.

Ние вярваме в Бог Баща /Отец/ - първото от лицата на Триединния Бог, Създател на всичко видимо и невидимо.

Ние вярваме в Господ Исус Христос - второто лице на Триединния Бог, в който е съчетано изцяло и в пълнота Божественото и човешкото естество. Ние вярваме, че Той е дошъл на земята в плът, въплътен чрез Святия Дух и роден от девицата Мария. Ние вярваме в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт на кръста за греховете ни, възкръснал от мъртвите за нашето оправдание и сега е от дясно на Бог Отец, като нашия единствен ходатай между нас и Бог и който ще дойде втори път като цар и съдия.

Ние вярваме в Святия Дух - третото лице на Триединния Бог, който живее във всеки новороден християнин, който изобличава и обвинява за грях, води човек до покаяние, изгражда вярващите в освещение, който ръководи, дава сила и упътва във всяка истина всички истински вярващи.

Ние вярваме, че изповедта и вярата в Господ Исус Христос, като Господ и Спасител, Неговата заместителна смърт и Неговото възкресение, заедно с покаянието спрямо Бога, са единственият път на човека към Бога и спасението на безсмъртната човешка душа.

Ние вярваме, че човекът е бил създаден по Божия образ, с интелект, чувства и свободна воля, който има дух, душа и тяло. (І Солунци 5/23) Човекът не изпълни Божията заповед и извърши грях, който премина в цялото човечество и чрез него човекът беше отделен от Бога, стана роб на греха, умря духовно и се нуждае да бъде спасен от справедливото Божие осъждение.

Ние вярваме, че всеки човек се нуждае от спасение. Спасението е от греховете, които допуска всеки човек и вечното справедливо осъждение на Бога. Вярваме, че дори човек да осъзнае своите грехове и да се покае, това не е достатъчно, за да се покрият изискванията на Божията справедливост. И сега, когато един престъпник се разкае пред съда, това не отменя неговото справедливо наказание. Бог също е справедлив съдия и Библията казва, че толкова много възлюби света, че даде и пожертва най-скъпото, което имаше - своя единороден Син, който понесе наказанието за греховете на всеки човек, за да бъдем спасени и да имаме вечен живот. (Йоан 3/16)

Спасение означава да имаш вечен живот в Божията слава. Всеки човек има безсмъртна душа, която никога няма да престане да съществува.

Ние вярваме, че спасението е дар от Бога и е по благодат /незаслужено/ чрез вяра и не чрез дела, изисквани от Божий или човешки закон. (Ефесяни 2/8, Галатяни 2/16)

Ние вярваме, че за спасението си човек от своя страна трябва да направи две неща, без които спасението е невъзможно(Деяния 20/21):

1. Покаяние спрямо Бог (Деян.на апостолите 11/18; 17/30,31) - това е акт на свободната воля на човек и означава осъзнаване на греховете, изповядването им пред Бога, с молитва, да бъдат простени и решение за оставяне на греховете, което довежда до това те да не се вършат повече. Това е истинско покаяние, последствието от което е прощаването на греховете, които са осъзнати, изповядани и прекратени. (І Йоан 1/9)

2. Вяра изразена чрез приемане на Исус Христос за свой Господ и Спасител чрез изповед и сърдечна вяра в Неговата заместническа смърт и възкресение. (Римляни 10/9,10)

Ние вярваме, че когато човек искрено се покае и приеме Исус за свой Господ и Спасител, той преминава от смърт в живот, той е спасен, той е “в Христос” и в него е извършено свръхестественото действие на Святия Дух наречено новорождение. (ІІ Коринтяни 5/17)

Ние вярваме, че човек се спасява само чрез вяра, включваща покаяние и приемане на Исус, без делата на закона, което означава, че колкото и добри дела да вършим, ние не можем да заслужим спасението си или чрез дела да се спасим. (Римляни 3/20,28; 4/4,5) Но ние вярваме и че вярата отделена от дела е мъртва. (Яков 2/17,26) Вярата се вижда от делата и от делата се усъвършенства вярата. (Яков 2/18,22)

Ние вярваме, че спасението е акт и процес. Новорождението е актът, при който чрез жертвата на Исус, духът ни, който е бил мъртъв за Бога, е съживен и човек в духа си става съвършен и осветен напълно (Евреи 10/10,14), но душата се нуждае от усъвършенстване затова се казва: “изработвайте спасението си със страх и трепет”. (Филипяни 2/12) Актът на спасението е в човешкия дух, където е приключило в пълна святост, а процесът на спасение на душата се нарича освещение, където е нужно търсене, изработване на “онова освещение, без което никой няма да види Господа”. (Евреи 12/14)

Ние вярваме, че за изработването на нашето спасение е нужно и изпълнението на двете тайнства, които са поставени като условие за спасението на душите ни. Те са: кръщение във вода и Господната вечеря.

Господ Исус Христос казва: “Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен” (Марк 16/16) и “Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден” (Иоана 6/54).

Кръщението във вода е тайнство, през което човек трябва да премине, след като се е покаял за греховете си и е приел Исус за свой Господ и Спасител. Чрез водното кръщение човек декларира пред видимия и невидимия свят, че е спасен и погребва стария човек и неговите греховни наклонности, посвещава живота си на Бога и се присъединява към голямото християнско семейство - църквата на Господ Исус Христос, като става член на местна църква.

Господната вечеря е тайнство, в което всеки новороден християнин трябва да участва редовно, чрез което вярващият изявява вярата си в изкупителното дело на Господ Исус Христос, възпоменава и възвестява жертвата на заместническата смърт на неговия Господ и Спасител и декларира пред видимия и невидим свят, че е едно с Христос, че е в Христос и че приема всичко, което Исус е изработил за него.

Как да се покая за греховете си?

Помоли се Бог да те доведе до пълното библейско покаяние. Покаянието не е просто едно разкаяние, че си правил(а) лоши неща. Покаянието е скръб по Бога, (II Коринтяни 7/10) когато си осъзнал(а), че си наранил(а) Бог с твоя живот и грехове и сега искаш Той да ти прости за всичко, с което си съгрешил(а) пред Него. Затова е нужно да си припомниш всички лоши неща и грехове, които си вършил(а) от твоето детство до този момент и един по един като назовеш всеки грях, да ги кажеш, признаеш на Бог като си искаш прошка - това се нарича изповядване на греховете. Тъй като ще има грехове, които няма да можеш да си спомниш, искай прошка от Бог и за тях и ако в следващите дни Бог ти припомни грехове, които си забравил(a) - изповядай и тях на Бог. Важно е да знаеш, че само изповяданите грехове се прощават според I Йоана 1/9.

Как става приемането на Господ Исус Христос за Спасител и Господ ?

Молитва за приемане на Господ Исус Христос за личен спасител и Господ.

Небесен Баща аз идвам при Теб в Името на Господ Исус Христос и Те моля да ми простиш всичките ми грехове - съзнателни и несъзнателни. Моля Те доведи ме до истинско покаяние. Аз се отричам от греховете си, от греховете на моите родители и всичките ми предшественици. Прощавам на всички, които са направили нещо против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Отричам се от сатана, от всички негови служители и всичко, което е причинил в живота ми.

Сега аз приемам Господ Исус Христос за мой Спасител и Господ.

Господи Исусе аз Те приемам в сърцето си. Бъди мой Спасител и Господ. Вярвам ,че си възкръснал от мъртвите и Те моля Ти да управляваш живота ми.

Небесен Баща в името на Господ Исус Христос моят Спасител и Господ, моля Те премахни всяко проклятие от моя живот.

Аз се оставям в Твоите ръце. Моля Те направи пътя си ясен пред мене и ме учи на Твоите истини. Аз искам да върша волята Ти. Свържи ме с истински вярващи, които Те познават.

Да бъде Волята Ти в моя живот. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Ако ти изпълни тези две неща искрено от сърце според думите на Господ Исус Христос, ти имаш вечен живот и си преминал от смърт в живот. (Йоан 5/24; 6/47)

Следващата крачка, която непременно трябва да направиш според изискванията на Божието Слово, е да се присъединиш към някоя местна църква като станеш част от нея, за да можеш да изпълниш двете тайнства, които са поставени също като условие за спасението ти - водното кръщение и редовното участие в Господната вечеря. Присъединяването към местна църква е неотменно условие за твоето духовно израстване, усъвършенстване, освещение (без което никой няма да види Господа – Евр.12/14), защото духовното израстване става единствено в тялото на Христос, т.е. в местна църква чрез другите вярващи (Еф.4/11-16).

Сега прочети, какво Исус е направил за теб чрез заместническата си смърт:

Ние вярваме, че бяхме изкупени от проклятията на закона, защото Господ Исус Христос стана проклет за нас. (Галатяни 3/18)

Изкуплението е Божествена размяна, която Исус извърши на кръста - т.е. Исус зае мястото ни на кръста и понесе наказанието, което трябваше да падне върху нас. Изкуплението разкрива пълнотата и всеобхватността на спасението, което беше изработено за нас чрез размяната на кръста.

Спасението чрез извършеното изкупление е Божествен факт за цялото човечество, а не част от Божиите обещания.

Изкуплението - Божествената размяна обхваща всички сфери на живота ни:


І. Духовен обхват на изкуплението:

1. Свързан с акта на спасението:

а) Божествена размяна от вечно наказание и осъждение към мир с Бога (Римляни 5/1);

б) Божествена размяна от смърт в живот (Йоан 5/24);

в) Божествена размяна от заблуда към истина;

2. Свързан с процеса на освещение:

а) Божествена размяна от грях към правда;

б) Божествена размяна от стария човек към ново създание;

в) Божествена размяна от срам към Божията слава;


ІІ. Душевен обхват на изкуплението:

1. Божествена размяна от отхвърляне към приемане.

2. Божествена размяна от проклятие към благословение.

3. Божествена размяна от страх към мир.


ІІІ. Физически обхват на изкуплението свързан с Божествено изцеление:

1. Божествена размяна от болест към изцеление.

2. Божествена размяна от проклятие към благословение.


ІV. Материален обхват на изкуплението свързан с просперитета и начина на живот:

1. Божествена размяна от бедност към изобилие.

2. Божествена размяна от проклятие към благословение.

Ние вярваме, че целта на всеобхватното изкупление, изработено за нас, е да ни извади от греховете и проклятията и да ни направи хора, които се съобразяват и живеят според Божията воля.

Ние приемаме, че същността на греха е независимост от Бога. Грях може да бъде всяко нещо, което вършим или не вършим, което противоречи на Божието Слово и Божията воля.

Виждаме от Словото, че относно знанието грехът може да бъде несъзнателен /от незнание - Левит 4/2,13,27/, съзнателен /Левит 5/1, самоволно съгрешаване - Евреи10/26,27/ и надменно съгрешаване /Числа 15/30,31; 25/6-9/. Относно вината и тежестта на греха има: несмъртни грехове, смъртни грехове и непростим грях (І Йоан 5/16,17). Несмъртни грехове са всички, които в Стария Завет не се наказваха със смърт, за които човек трябваше да принесе жертва и така му се прощаваше. Смъртните грехове са тези, които след като човек е хванат в такъв грях не се приемаше жертва или откуп, а трябваше непременно да бъде умъртвен. Някои от смъртните грехове са: богохулство, идолопоклонство, блудство и прелюбодейство, хула на родители, удряне на родители, всички окултни грехове и др.

От християнската ни опитност виждаме, че смъртните грехове са основната причина за повечето тежки болести и проблеми в живота на хората. Непростимият грях е хулата против Святия Дух.

Разпознаваме пет етапа на развитие на греха, които довеждат до духовна смърт според Яков 1/14,15:

1 етап - ИЗКУШЕНИЕ - Появяване, възникване на изкушението чрез сетивата или мисъл. /Например в полезрението на мъж се появява красива жена. Това още не е грях./

2 етап - ЗАВЛИЧАНЕ И ПОДЛЪГВАНЕ - Задържане на сетивата или мисълта върху изкушението. Самото задържане вече е грях дори и да няма похотлива мисъл или похотлив поглед. Исус казва: “Всеки, който гледа жена, за да я пожелае вече е прелюбодействал с нея в сърцето си”. (Матея 5/28 )

3 етап - ЗАЧЕВАНЕ - Отдаване на самонаслаждаване чрез мисъл във въображението, което е предаване на изкушението т. е. грехът е заченат за физическото му извършване - търсене и отдаване на греха. Тук се включва и съзнателно търсене със сетивата и мисъл на изкушението.(Яков 1/14)

4 етап - РАЖДАНЕ - Решение за действие или действия, които подготвят извършването на греха. /Например: самозадоволяването (онаниране и мастурбация) при сексуалните грехове, което предшества акта на блудството или прелюбодейството/. (Яков 1/15) При този етап самонаслаждаването във въображението - зачеването вече е довело до раждане на греха т. е. материализиране на греха.

5 етап - ДУХОВНА СМЪРТ - Материализиране на греха чрез извършване на самото дело на греха, при което грехът се е развил напълно и последствието е духовна смърт. (Яков 1/15; Битие 2/17)

Ние вярваме, че църквата е стълб и подпорка на истината. (І Тимотей 3/15)

Ние вярваме, че църквата е видимото тяло на Христос на земята, състояща се от всички новородени и кръстени християни по целия свят, които живеят според Божиите стандарти. (Колосяни 1/18,24, І Коринтяни 12/12,13,27) Ние вярваме, че за всеки вярващ е лична отговорност да се идентифицира с видимото Христово тяло, като стане член на местна църква.

Ние вярваме, че всеки вярващ е отделна част на тялото на Христос и че растежът и състоянието на тялото зависят от съразмерното действие на всяка една част, което показва, че никой не може да оцелее и расте духовно, ако не е част от тялото, т.е. част от местна църква. (І Коринтяни 12/14-27, Ефесяни 4/15,16)

Вярваме, че за личното ни духовно израстване и освещение съществено влияние оказва и общото състояние на тялото т. е. личното духовно израстване и състояние на вярващите от местната църква, от която е част вярващият.

Ние вярваме, че кръщението в Святия Дух е отделна опитност от новорождението и кръщението с вода, чрез което вярващият приема сила, за да бъде истински свидетел и ученик на Господ Исус Христос. (Деяния 1/5,8).

Кръщение в Святия Дух се приема чрез вяра, след като човек е новороден и се съпровожда със свръхестествения белег говорене на чужди езици. След кръщението е нужно постоянно изпълване със Святия Дух.

Ние вярваме, че нашето тяло е храм на Святия Дух и Божият Дух живее в нас (ІКоринтяни 3/16; 6/19), а ние като живи камъни се съграждаме в духовен дом. (І Петрово 2/5) Ние вярваме, че има грехове против тялото, които са грехове против Божия храм и ако някой разваля Божия храм, ще бъде виновен за грях против тялото си. (І Коринтяни 3/17)

Грехове срещу тялото са: блудство и прелюбодейство, взимане на наркотици, злоупотреба с алкохол, пушенето, преяждане, недохранване по наша вина и всички останали действия, които рушат здравето ни.

Ние вярваме в свръхестествените дарби. Чрез кръщението в Святия Дух всеки вярващ е получил най-малко една духовна дарба.

Вярваме, че дарбите на Святия Дух (І Коринтяни 12/7-11) и Христовите дарби за служение (Ефесяни 4/11-13) и останалите дарби, записани в Свещеното Писание, са Божият дар за назидание, израстване и усъвършенстване на тялото Христово, докато всички вярващи достигнем единство на вярата и познаването на Господ Исус Христос в мярката на ръста на Христовата пълнота. (Ефесяни 4/12,13)

Ние вярваме, че крайната цел на Бог за света и човечеството не е просто да се спасим. Божията крайна цел е възстановяване, изявяване и господство на Божието царство тук на земята. Това означава, че спасението с включеното в него изкупително дело е най-важното средство за възтържествуване на Божието царство.

Вярваме, че крайната цел за нас е ние да бъдем част от Божието царство, защото не може да съществува царство без поданици, но това ще стане и чрез нашето спасение, освещение и служение.

Ние вярваме, че нашата цел като тяло Христово първо е достигане на ръста и мярката на Христовата пълнота (Ефесяни 4/13), включваща голямата заповед (Матея 22/37,39) и изпълнение на великата повеля - да правим ученици чрез нашето служение. (Матея 28/19,20)

Ние вярваме, че Господ Исус Христос ще дойде втори път, но не вече като Човешкия син, който служеше, а като Цар и Съдия.

Вярваме, че пришествието на нашия Господ и нашето събиране с него ще стане, след като дойде отстъплението и се яви човекът на греха /антихрист/, който ще седи в Божия храм и ще представя себе си за Бог. (ІІ Солунци 2/1-4)

Вярваме, че след второто пришествие на Исус ще настъпи Милениумът /хилядагодишното управление на Господ Исус Христос/ тук на земята. (Откровение 20/1-10)

Ние вярваме, че е определено на човеците веднъж да умрат и след това идва съд. (Евреи 9/27)

Вярваме, че всеки човек, който не е спасен през земния си живот тук на земята и не се намери записан в книгата на живота, ще получи присъда за вечно осъждение в огненото езеро, където ще бъдат хвърлени дяволът, смъртта, адът, антихрист и всички нечестиви и служители на тъмнината, което е втората смърт. (Откровение 20/10-15)

Осъзнаваме, че не всички християни ще се съгласят с някои от нашите вярвания и доктрини. Считаме, че тези различия не са причина да има разделение в тялото Христово. Считаме, че разделения на доктринална основа, които са второстепенни относно спасението, са грях и тези, които ги подклаждат, служат на този, чийто девиз е: “Разделяй и владей”.

Ние приемаме, обичаме и вярваме, че всеки, който искрено вярва и живее угоден на Бога живот, ще бъде спасен и ще бъдем заедно през вечността. Амин.

 

 

2023 Християнски Център Шумен :: Designed by Luben Pashov